Допоможи Україні Help Ukraine

Публічна оферта

Договір публічної оферти

 ДОГОВІР ПОСТАВКИ №_____

м. ____                                                                                                «___» _________ 2023 року

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПАПЕРОВИЙ ЕКО СВІТ», надалі іменується – Постачальник (Продавець), в особі директора Грищука Нікіти Олександровича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

_____________________ , надалі іменується – Покупець, в особі ____ директора _______________________________________, який діє на підставі Статуту ____, з іншої сторони, які надалі разом іменовані – Сторони, а кожен з них окремо – Сторона, уклали цей договір поставки (надалі – Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Відповідно до умов цього Договору Постачальник приймає на себе зобов’язання поставити (передати у власність) Покупцю _____ згідно Специфікацій до даного Договору (надалі – по тексту Товар), а Покупець зобов’язується прийняти та вчасно і в повному обсязі оплатити поставлений Товар в порядку, передбаченому даним Договором.

1.2. Асортимент, номенклатура, одиниця виміру, ціна за одиницю, кількість, вартість Товару, строк поставки Товару визначається у Специфікації, яка є Додатком до цього Договору та його невід’ємною частиною.

1.3. Постачальник гарантує, що Товар належить йому на праві власності, набутий на законних підставах та у спосіб, передбачений законом, не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов’язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним законодавством України.

2. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН

2.1. Постачальник зобов’язується:

2.1.1. Своєчасно здійснити поставку Товару відповідно до умов цього Договору, власним або залученим транспортом та за рахунок Покупця на умовах ____, ____                          область, м. ___          , вул. ___                  , __ (згідно Інкотермс 2020 року), які застосовуються із урахування особливостей, пов’язаних із внутрішньодержавним характером поставки, а також особливостей, встановлених Договором.

2.1.2. Не менше як за 2 (два) робочих дні повідомити Покупця засобами електронного зв’язку про заплановану дату поставки Товару на адресу, вказану в п.2.1.1. Договору, для отримання можливості Покупцем вжити заходів, необхідних для одержання Товару.

2.1.3. Забезпечити пакування Товару, яке повинне бути придатним до збереження Товару під час його транспортування від механічних пошкоджень та відповідати умовам цього Договору.

2.1.4. Гарантувати належну якість поставленого Покупцю Товару.

2.1.5. Нести ризик випадкової загибелі Товару до моменту передачі Товару Покупцю.

2.1.6. Вчиняти інші дії, необхідні для якісного та належного виконання своїх зобов’язань за цим Договором.

2.1.7. Виконувати належним чином інші зобов’язання, передбачені цим Договором, Цивільним і Господарським кодексами України, іншими актами законодавства.

2.2. Постачальник має право:

2.2.1. Вимагати від Покупця прийняття Товару та проведення своєчасної оплати за придбаний Товару.

2.2.2. Бути ініціатором внесення змін і доповнень до даного Договору.

2.2.3. Постачальник має інші права, які випливають із змісту даного Договору та передбачені Цивільним і Господарським кодексами України, іншими актами законодавства.

2.3. Покупець зобов’язується:

2.3.1. Прийняти переданий Постачальником Товар.

2.3.2. Провести оплату за Товару у порядку, передбаченому цим Договором.

2.3.3. Виконувати належним чином інші зобов’язання, передбачені цим Договором, Цивільним і Господарським кодексами України, іншими актами законодавства.

2.4. Покупець має право:

2.4.1. Вимагати від Постачальника своєчасної поставки (передачі у власність) якісного Товару по накладних в кількості, асортименті та по ціні, що визначаються умовами цього Договору та Специфікації.

2.4.2. Вимагати від Постачальника виконання інших зобов’язань, передбачених цим Договором.

2.4.3. Бути ініціатором внесення змін і доповнень до даного Договору.

2.4.4. Покупець має інші права, які випливають із змісту даного Договору та передбачені Цивільним і Господарським кодексами України, іншими актами законодавства.

2.5. Сторони зобов’язуються:

2.5.1. Максимально сприяти одна одній у виконанні зобов’язань, передбачених цим Договором.

2.5.2. Своєчасно та в повному обсязі виконувати свої зобов’язання, передбачені цим Договором.

2.5.3. За невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за цим Договором нести відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством.

3. КІЛЬКІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ТОВАРУ. ГАРАНТІЇ ТОВАРУ.

 • Асортимент, номенклатура, кількість Товару, що поставляється згідно умов цього Договору, визначається у Специфікації, яка є Додатком та невід’ємною частиною цього Договору.
 • Покупець здійснює контроль відповідності поставленого Товару переліку і характеристикам, зазначеним в Специфікації до Договору.
 • Продавець несе відповідальність за якість поставленого Товару.
 • Якість Товару, що поставляється згідно умов цього Договору, повинна відповідати вимогам державних стандартів та технічних умов для даного виду Товару, умовам цього Договору та вимогам, вказаним в Специфікації до Договору.
 • Постачальник зобов’язаний надати Покупцю сертифікат якості (відповідності) Товару.
 • Постачальник з метою захисту Товару від пошкоджень під час перевезення (зокрема, автомобільним транспортом), завантаження, розвантаження, зберігання, тощо зобов’язаний за власний рахунок забезпечити належне пакування Товару. Товар має бути упакований таким чином, щоб виключити можливість його переміщення всередині упаковки під час транспортування. Особливі вимоги до пакування Товару можуть зазначатися у Специфікації до цього Договору, що є його невід’ємною частиною.

У випадку виявлення невідповідності Товару вимогам по якості Покупець має право пред’явити претензії:

за явних дефектів (недоліків) – у момент прийому;

з прихованих дефектів (недоліків) протягом п’яти днів з моменту виявлення таких недоліків, але в кожному разі не пізніше 30 днів з моменту поставки товару. В разі виявлення прихованих недоліків і дефектів Товару, протягом 5 днів з моменту виявлення недоліків складається рекламаційний акт та інші документи, необхідні для обґрунтування претензії. Під прихованими недоліками слід розуміти недоліки, які неможливо визначити при візуальному огляді Товару при його прийманні та які можуть бути виявлені під час використання Товару, якщо такі дефекти мають місце з вини Постачальника.

 • У разі виявлення недоліків Товару Покупець зобов’язаний невідкладно повідомити про це Постачальника письмово та додатково електронною поштою за реквізитами Постачальника, зазначеними в розділі 15 цього Договору.
 • Постачальник не пізніше наступного дня з дати отримання повідомлення Покупця повинен повідомити останнього електронною поштою про те, чи буде направлятися його представник для перевірки Товару вимогам щодо якості і підписання рекламаційного акта. У разі направлення Постачальником свого представника, останній повинен прибути за адресою Покупця не пізніше, ніж через 3 (три) дні з дати одержання повідомлення Покупця, маючи відповідну довіреність від Постачальника. У разі не прибуття представника Постачальника у зазначений вище строк, Покупець складає такий акт самостійно або може залучити для складання та підписання рекламаційного акту представника незалежної організації, зокрема, експерта, що здійснює експертизу, науково-дослідного інституту, тощо.

Сторони узгодили, що в рекламаційному акті зазначаються:

а) прізвище, ім’я, по-батькові осіб, що брали участь у складанні акта, із зазначенням займаної посади;

б) дата, час початку і закінчення перевірки Товару по якості, місце складання акту;

в) номер і дата даного Договору, Специфікації на Товар, дата і номер накладної, а також інших супровідних документів;

г) найменування Постачальника і Покупця, місцезнаходження, код ЄДРПОУ;

д) опис невідповідності якості Товару умовам Договору, зокрема, його недоліків (дефектів), їх характер, фактична кількість Товару, який не відповідає умовам Договору, можливі причини виявлених недоліків (дефектів) Товару; опис умов зберігання, експлуатації Товару, а також опис обставин, при яких настав гарантійний випадок;

е) стан упаковки; якщо стан упаковки міг вплинути на збереження Товару, дається докладний опис упаковки.

Рекламаційний акт скріплюється підписами уповноважених представників Покупця, Постачальника (якщо він брав участь у складанні акту) та незалежної організації (у разі її участі у складанні акту) та їх печатками.

До рекламаційного акта можуть додаватися фотографії неякісного Товару, у разі необхідності – висновки експертизи.

 • Претензії щодо якості Товару на предмет прихованих недоліків і дефектів разом з рекламаційними актом та іншими документами, що підтверджують обґрунтованість претензії, направляються Покупцем Постачальнику впродовж 3 (трьох) днів з дати оформлення рекламаційного акту.

Претензія надсилається Постачальнику рекомендованим листом або цінним листом з описом вкладення, кур’єром або вручається Покупцеві під розписку, і додатково в день відправлення направляється Постачальнику у відсканованому вигляді зі всіма додатками на електронну адресу, вказану в розділі 15 Договору, або повідомлену додатково.

 • Постачальник зобов’язаний розглянути отриману претензію і дати Покупцю обґрунтовану письмову відповідь по суті протягом 10 (десяти) календарних днів з дати її отримання, а також додатково надіслати відповідь електронною поштою.
  • У разі пред’явлення Покупцем Постачальнику обґрунтованої претензії про невідповідність Товару по якості, Постачальник за свій рахунок зобов’язаний здійснити на вимогу Покупця заміну неякісного Товару на Товар належної якості у найкоротші терміни, але в будь-якому випадку протягом 10 (десяти) днів з дати отримання претензії Замовника, або повернути вартість неякісного Товару протягом 10 (десяти) днів з дати отримання претензії Покупця.

4. ЦІНА ТОВАРУ

4.1. Ціна Товару за цим Договором визначається Сторонами в Специфікації до даного Договору і зазначається в рахунку-фактурі, накладній на Товар.

         4.2. Конкретні ціни за одиницю Товару, що визначаються Сторонами у Специфікації до даного Договору, встановлені Сторонами виключно для цього Договору, не поширюються на інші договори, що укладені або будуть укладені між Сторонами, і не можуть розглядатися у якості доказу усталеної практики визначення цін у договірних відносинах між Сторонами.

5.  ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Оплата за Товар здійснюється в національній валюті України у безготівковій формі шляхом пеpеpахування вартості партії поставленого Товару  з банківського рахунку Покупця на банківський pахунок Постачальника, який визначений у цьому Договорі, або повідомлений додатково в рахунку-фактурі.

 5.2. Покупець зобов’язується провести оплату вартості фактично поставленого Товару у строки, визначені в Специфікації на поставку Товару. Покупець вправі здійснити передоплату за Товар повністю чи частково.

 5.3. Оплата Товару здійснюється Покупцем виходячи з ціни, вказаної у Специфікації, на підставі рахунків-фактур та накладних.

 5.4. Платіжні документи за цим Договором оформляються відповідно до чинного законодавства України із дотриманням усіх вимог, що звичайно ставляться до змісту і форми таких документів, з обов’язковим зазначенням дати і номера даного Договору, а також номера та дати рахунку-фактури на поставку Товару та/або номера та дати накладної, за якою здійснюється оплата грошових коштів.

 5.5. Датою оплати за Товар є дата надходження коштів на розрахунковий рахунок Постачальника.

          5.6. Постачальник та Покупець мають право в будь-який час надіслати іншій Стороні для погодження та підписання два примірники Акта звірки взаєморозрахунків, а Сторона, яка отримала Акти звірки взаєморозрахунків, зобов’язана їх підписати та один примірник повернути або направити свої мотивовані зауваження  до Акту звірки взаєморозрахунків в 5-денний строк з моменту отримання такого акту.

6.  СТРОКИ (ТЕРМIНИ) ПОСТАВКИ

6.1. Постачальник зобов’язується поставляти Покупцю відповідні партії Товару у строки (терміни), вказані в Специфікаціях, що є Додатками до цього Договору.

6.2. Право власності на Товар та ризики випадкового пошкодження та/або знищення Товару переходить від Постачальника до Покупця в момент передачі Товару по накладних уповноваженому представнику Покупця в місці, вказаному в п. 2.1.1. Договору.

7.  ПРИЙМАHHЯ ТОВАР

7.1. Постачальник разом з Товаром передає представнику Покупця (або перевізнику) та/або оформляє наступні документи:

–  оригінал  рахунку – фактури;

–  оригінал належним чином оформленої накладної (2 примірники), яка має містити номер і дату, посилання на дату та номер цього Договору, асортимент, номенклатуру, кількість Товару, ціну за одиницю, вартість всієї партії Товару;

– документ, що підтверджує якість Товару (у випадках, передбачених Договором чи законодавством).

7.2. Приймання – передача Товару оформляється шляхом підписання Сторонами накладної. Приймання Товару по кількості та асортименту здійснюється шляхом звіряння асортименту, кількості Товару, вказаного у Специфікації на Товар та накладній, із асортиментом та кількістю фактично поставленого Товару.

7.3. Датою поставки (отримання) Товару вважається дата передання Товару уповноваженому представнику Покупця по належним чином оформлених накладних.

7.4. В pазi невiдповiдностi Товару вимогам по кiлькостi, Сторонами в день поставки Товару складається Акт встановлення розбіжностей при прийманні Товару по кількості. Постачальник зобов’язаний здійснити допоставку Товару у найкоротші строки, але не пізніше як впродовж 5 (п’яти) днів з дати отримання вимоги Покупця за свій рахунок.

7.5. Приймання Товару по якості здійснюється шляхом перевірки Товару вимогам цього Договору та Специфікації, що є Додатком цього Договору, вимогам, вказаним в п. 3.4. цього Договору, та на підставі сертифіката якості (відповідності) на Товар.

7.6. Приймання партії Товару за кількістю та якістю здійснюється представником Покупця за відповідною довіреністю, оформленою згідно  з вимогами діючого законодавства України.

 • У випадку виявлення під час приймання Товару його невідповідності вимогам, вказаним в п. 3.4. цього Договору, а також виявлення явних зовнішніх дефектів чи недоліків Товару, Постачальник зобов’язується замінити неякісні одиниці Товару на Товар належної якості. Факт виявлення дефектів (недоліків) Товару, його невідповідності вимогам, вказаним в п. 3.4. цього Договору, відображається в “Акті про виявлені недоліки Товару”, який підписується Сторонами при прийнятті Товару.
  • Заміна Товару неналежної якості на Товару належної якості повинно бути проведено Постачальником за його рахунок у найкоротші строки, але не пізніше 10 (десяти) днів з моменту отримання претензії (вимоги) Покупця.

8.  ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

8.1. Сторони погодили, що текст Договору, будь-які матеріали, інформація та відомості, які стосуються Договору, є конфіденційними і не можуть передаватися третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони Договору, крім випадків, коли таке передавання пов’язане з одержанням офіційних дозволів, документів для виконання Договору або оплати податків, інших обов’язкових платежів, для надання аудиторських чи юридичних послуг, а також у  випадках, передбачених чинним законодавством, яке регулює зобов’язання Сторін Договору.

9.  ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ СТОРІН

9.1. Сторони надають одне одному добровільну, повну і безумовну згоду на обробку кожною із Сторін відповідних персональних даних фізичних осіб, які зазначені у якості підписантів цього Договору та/або осіб, які приймали рішення щодо укладання чи виконання Договору, та/або осіб, відомості щодо яких стали відомі Сторонам у зв’язку із опрацюванням документів, наданих Сторонами з метою укладення Договору та/або будь-яких змін (доповнень) до Договору.

9.2. Обробка отриманих Сторонами персональних даних повинна здійснюватись виключно з метою забезпечення виконання зобов’язань за Договором, в обсязі і в межах, визначених Законом України «Про захист персональних даних».

10.  ТЕРМIН ДIЇ  ЦЬОГО ДОГОВОРУ.

ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ

10.1. Договiр набирає чинностi з моменту пiдписання  його уповноваженими представниками Сторін та дiє до «__» ________ 2023 року, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань по цьому Договору.

10.2. Дія даного Договору може бути достроково припинена за взаємною згодою Сторін або з ініціативи Покупця з підстав, передбачених даним Договором, про що він повідомляє Постачальника письмово. При цьому, даний Договір вважається розірваним на 6-й день після направлення Покупцем повідомлення Постачальнику про розірвання Договору (якщо таке повідомлення надсилається поштою) або з дати вручення повідомлення Постачальнику (якщо таке повідомлення вручається наручно чи направляється кур’єром).

10.3. Змiни або доповнення до Договору можуть мати мiсце за письмовим погодженням Сторiн шляхом підписання додаткових угод до цього Договору.

10.4. Зміни та/або доповнення, що вносяться, розглядаються Сторонами протягом 20 (двадцяти) календарних днів з моменту їх отримання. Зміни та/або доповнення у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді або у цьому Договорі, або з дати набрання чинності відповідним рішенням суду, яким внесено зміни до цього Договору.

11.  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

         11.1. За невиконання та/або неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.

         11.2. У випадку невиконання та/або неналежного виконання зобов’язань, що передбачені цим Договором винна Сторона зобов’язана відшкодувати іншій Стороні всі пов’язані з таким невиконанням чи неналежним виконанням зобов’язань збитки.

         11.3. Відшкодування збитків та сплата неустойки (пені, штрафу) не звільняє винну Сторону від виконання своїх зобов’язань за даним Договором.

11.4. За порушення строків оплати Товару Покупець сплачує на користь Постачальника пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який сплачується пеня, від вартості неоплаченого Товару, за кожний день прострочення оплати.

12. ФОРС-МАЖОР

 12.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов’язань за даним  Договором у разі настання обставин непереборної сили – форс-мажорних обставин. До обставин непереборної сили Сторони відносять обставини, що виникли після укладення цього Договору окрім їх волі і бажання, які Сторони не могли передбачати або запобігти, включаючи, зокрема: карантинні заходи, страйки, масові безлади, військові дії, ембарго, стихійні лиха, в т.ч. повінь, пожежа, землетрус, а також дії і нормативні акти органів державної влади, що мають обов’язкову силу хоч би для однієї Сторони, за умови, що ці обставини безпосередньо вплинули на виконання Сторонами своїх зобов’язань за даним Договором.

 12.2. Сторона, для якої настали обставини непереборної сили, повинна письмово повідомити про це іншу Сторону, про початок і припинення дії вказаних обставин, про вплив таких обставин на виконання зобов’язань за даним Договором не пізніше за як за 10 (десять) днів з моменту їх початку і припинення відповідно. Несвоєчасне повідомлення про виникнення обставин непереборної сили позбавляє Сторону права, що порушила, на звільнення від зобов’язань за даним Договором через обставини, що склалися. Відповідна Сторона зобов’язана повідомити іншу Сторону про виникнення таких обставин замовленою поштою або кур’єром або факсом або по електронній пошті.

12.3. При виникненні обставин непереборної сили термін виконання договірних зобов’язань пропорційно відкладається на час дії відповідних обставин. При неможливості виконання зобов’язань в строк понад два місяці будь-яка із Сторін має право розірвати цей Договір повністю або частково. В цьому випадку Сторони зобов’язані зробити повний взаєморозрахунок, а передбачені цим Договором і чинним законодавством, санкції до Сторін не застосовуються.

12.4. Підтвердженням настання форс-мажорних обставин може бути довідка Торгово-промислової палати або компетентного органу державної влади.

13. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

13.1. Всі спори та розбіжності, що можуть виникнути при виконанні, зміні чи розірванні цього Договору або у зв’язку із ним, будуть по можливості вирішуватись шляхом переговорів між Сторонами.

13.2. У випадку коли Сторони не досягнуть згоди шляхом переговорів, спір передається на розгляд  господарського суду у відповідності до чинного законодавства України.

14. IНШI УМОВИ

14.1. Договip складений в 2-х оригінальних пpимipниках, по одному для кожної із Сторін, які мають однакову юpидичну силу.

14.2. Додаткові договори та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та скріплені підписами та печатками Сторін.

14.3. У випадках, не передбачених Договором, Сторони керуються Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, іншим чинним  законодавством України.

14.4. Пiсля пiдписання Договору всi попереднi переговори  за ним,  листування,  попереднi  угоди та протоколи про намiри з питань,  що так чи iнакше стосуються Договору, втрачають  юридичну силу.

14.5. Всi виправлення за текстом Договору мають юридичну силу лише при взаємному їх посвiдченнi представниками Сторiн в кожному окремому випадку.

14.6. Кожна Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів та зобов’язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов’язаних із ним несприятливих наслідків.  

14.7. Будь-яку кореспонденцію (будь-які повідомлення), що направляється Сторонами одна одній в рамках цього Договору, повинно бути надіслано в письмовій формі та буде вважатись поданим належним чином за умови надіслання цінним листом з описом вкладення  з повідомленням про вручення або доставлення особисто чи кур’єрською службою на адресу Сторони по Договору. Повідомлення Сторін за цим Договором також можуть направлятись електронною поштою, вказаною в розділі 15 цього Договору, при цьому такі повідомлення мають попередній характер і повинні бути підтверджені належним чином відповідно до положень цього пункту Договору. У разі ухилення Сторони від отримання кореспонденції, така вважається отриманою іншою Стороною на 5-й день з моменту її надіслання  цінним листом з описом вкладення на адресу Сторони, що вказана у розділі 15 даного Договору, в тому числі, вважається отриманою у разі ухилення (відмови) Сторони від отримання поштової кореспонденції у відділенні поштового зв’язку чи не з’явлення у відділення поштового зв’язку для отримання поштової кореспонденції.

14.8. Всі податки, збори та інші обов’язкові платежі, що сплачуються кожною з Сторін у зв’язку з виконанням цього Договору, здійснюються відповідно до чинного податкового законодавства України.

14.9. Станом на дату підписання даного Договору Постачальник є платником податку на прибуток та податку на додану вартість на загальних умовах відповідно до Податкового кодексу України. Постачальник здійснює свою господарську діяльність з використанням печатки.

14.10. Станом на дату підписання даного Договору Покупець є платником податку на прибуток та податку на додану вартість на загальних умовах відповідно до Податкового кодексу України. Покупець здійснює свою господарську діяльність з використанням печатки.

14.11. У випадку зміни статусу оподаткування однієї із Сторін, Сторони повідомляють про це одна одну додатково у письмовому вигляді.

14.12. Особи, що підписали цей Договір, підтверджують (гарантують), що не визнані у встановленому порядку недієздатними чи обмежено дієздатними, однаково розуміють значення і умови цього Договору та його правові наслідки, підтверджують, що волевиявлення їх є вільним, усвідомленим і відповідає намірам Постачальника та Покупця, цей Договір укладається ними у відповідності зі справжньою волею, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску, всі умови даного Договору є для них зрозумілими, відповідають їх волевиявленню і не викликають будь-яких запитань, а також те, що даний Договір не носить характеру фіктивного та удаваного правочину та укладається з наміром створення відповідних правових наслідків, при укладенні цього Договору відсутній будь-який обман чи інше приховування фактів, які мали б істотне значення та були свідомо приховані ними, даний Договір укладається на вигідних для Сторін умовах.

15. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

«ПОСТАЧАЛЬНИК» ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПАПЕРОВИЙ ЕКО СВІТ» ПП «Паперовий еко світ» Адреса: 77311, Івано-Франківська обл., Калуський р-н, місто Калуш, вул.Литвина, будинок 30б; код ЄДРПОУ 42796159; Р /р: UA213001190000026006031085002 в ПАТ “БАНК АЛЬЯНС”; Витяг з реєстру платників ПДВ № 1913034500041; ІПН 427961513034  
Грищук Н.О./_______________________/  
«ПОКУПЕЦЬ» _____________________________________ _____, м. ____________, _____________ р-н, вул. _____________________, буд. __, Рах. № 2600___________________________ в ____________________________________, Код Банку ________________
ідентифікаційний код ______ ІПН _____________, № свід. ________________,
Тел.: (____) __________________________ електронна пошта: _______________________   Директор _____________________ ______  

Додаток №____

до Договору поставки №_____

від «___» _________ 2023 року

м. ____«___» _________  2023 року   

СПЕЦИФІКАЦІЯ №____

Найменування (номенклатура), асортимент та інші характеристики ТоварОдин. виміруКількістьЦіна за одиницю
(грн.)
Сума
(грн.),
Без ПДВ
1
2
3
Всього без ПДВ:
ПДВ:
Всього з ПДВ:

Загальна вартість Товар становить _____________ (____________________) грн. _____ коп., в тому числі, ПДВ.

Строк поставки Товар: протягом _____ (___________) днів з дати підписання  даної Специфікації.

Строк проведення розрахунків: _____________________________________________

Умови поставки Товар: ____________________________________________________

«ПОСТАЧАЛЬНИК» ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПП «Паперовий еко світ» Адреса: 77311, Івано-Франківська обл., Калуський р-н, місто Калуш, вул.Литвина, будинок 30б; код ЄДРПОУ 42796159; Р /р: UA213001190000026006031085002 в ПАТ “БАНК АЛЬЯНС”; Витяг з реєстру платників ПДВ № 1913034500041; ІПН 427961513034 Директор _____________________ ______    «ПОКУПЕЦЬ» _____________________________________ _____, м. ____________, _____________ р-н, вул. _____________________, буд. __, Рах. № 2600___________________________ в ____________________________________, Код Банку ________________
ідентифікаційний код ______ ІПН _____________, № свід. ________________,
Тел.: (____) __________________________ електронна пошта: _______________________   Директор _____________________ ______    
uk
0
  0
  Кошик
  Кошик пустийДо товарів